Release 2.25

Beste gebruiker van Ysis.
Vanaf 21 december 2015 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis.

Integratie

Aan de koppeling met Nedap ONS is het uitwisselen van BOPZ gegevens en Signaleringen toegevoegd. BOPZ gegevens uit Ysis worden overgenomen in ONS. Acties in ONS voor behandelaren genereren een bericht aan de betreffende behandelaren in Ysis. Berichten in Ysis aan de verzorgenden worden als acties overgenomen in ONS.
De koppeling met QIC is uitgebreid. Het behandelplan van Ysis wordt nu getoond in QIC. Het zorgplan van QIC wordt getoond in Ysis.
De koppeling met Vinova is uitgebreid. Het zorgplan van Vinova wordt getoond in Ysis.
Er is een koppeling met het ROM portaal van Reflectum en LVVP gerealiseerd (zie www.reflectum.nl). Als u gebruik maakt van dit ROM portaal kunt u contact opnemen met onze support afdeling (support@Gerimedica.nl) om deze koppeling te laten configureren in Ysis.

Overzicht behandelafspraken (agenda)

In Ysis is de mogelijkheid toegevoegd om in een agendascherm een overzicht van behandelafspraken voor de ingelogde medewerker te tonen. De behandelafspraken worden verzameld uit de timelines van de patiënten. In dit scherm kunnen behandelafspraken direct worden verplaatst door de afspraak naar een andere dag of tijd te slepen. Behandelafspraken kunnen ook direct worden afgehandeld vanuit de agenda. Met name voor eerstelijns behandelingen en GRZ behandelingen die via een voorgedefinieerd zorgpad worden ingepland biedt deze functionaliteit een toegevoegde waarde.

DBC GRZ

Versie RZ16b van de DBC specificaties wordt ondersteunt. Voor de GRZ betekent dit een beperkt aantal wijzigingen:

  • Zorgactiviteit Specialist ouderengeneeskunde is vervangen door Specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of physician assistant.
  • Zorgactiviteit Decubitus is vervangen door Decubitus wondverzorging.
  • Zorgactiviteit Specialist Probleemgedrag is vervangen door Begeleiding gedragstherapie.
  • Zorgactiviteit Cesar / Mensendieck oefentherapie is toegevoegd.

Wanneer een subtraject automatisch gesloten wordt met de 120 dagen afsluitregel, dan wordt nu automatisch de ontslagbestemming “Subtraject gesloten i.v.m. 120 dagen regel” toegekend als door de behandelaar nog geen ontslagbestemming was ingevoerd.
In het Declareren scherm van de DBC SAD module zijn de gegenereerde facturen nu gegroepeerd per jaar. Hiermee wordt voorkomen dat het opbouwen van het scherm steeds meer tijd kost naar gelang het aantal facturen toeneemt.
Er komen nog veel vragen binnen bij support met betrekking tot het heropenen en corrigeren van een subtraject dat niet het laatste subtraject met geregistreerde zorgactiviteit is binnen één zorgtraject. Daarom lijkt het ons zinvol om de onderstaande tekst uit de vorige release notes nog eens op te nemen:

Het is nu mogelijk om via de DBC SAD module een subtraject te heropenen dat niet het laatste subtraject met geregistreerde zorgactiviteit is. Dit maakt het mogelijk om subtrajecten die automatisch gesloten zijn op basis van de 120 dagen regel te heropenen voor correcties, ook als in het vervolg subtraject al een nieuwe zorgactiviteit is geregistreerd. Wanneer deze situatie zich voordoet, dan worden het laatste (open) subtraject en het voorlaatste (gesloten) subtraject weer samengevoegd tot één open subtraject. In dit subtraject kunnen correcties worden doorgevoerd. De afsluitregels in de DBC SAD module zorgen ervoor dat een op deze manier “samengevoegd” subtraject weer correct wordt opgesplitst in twee subtrajecten op basis van de geregistreerde gegevens na de correctie.

Alleen niet-gedeclareerde subtrajecten kunnen heropend worden. Indien u meer dan 1 subtraject wilt heropenen, kunt u de subtrajecten heropenen van nieuw naar oud. Indien u meer dan 1 subtraject wilt sluiten na de correctie, klikt u op Afsluitregels toepassen in de SAD module. Per klik op Afsluitregels toepassen sluit 1 subtraject van de patiënt. Als u 2 opeenvolgende subtrajecten van één wilt sluiten, klikt u dus tweemaal op Afsluitregels toepassen.  

Eerstelijns

Het is nu mogelijk om voor eerstelijnszorg een machtigingsnummer in te voeren in het Aanmelding formulier.
Wanneer de einde geldigheid van een verwijzing nadert, dan wordt nu een waarschuwing getoond in het invoerscherm voor eerstelijns verrichtingen. De waarschuwing wordt vanaf één maand voor de einde geldigheid getoond.
Het totaal gedeclareerde bedrag per jaar wordt nu getoond in het overzichtsscherm voor eerstelijns verrichtingen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de COV check functionaliteit in Ysis (hiervoor is een Vecozo systeemcertificaat vereist), dan wordt nu ’s nachts voor iedere patiënt één keer in de maand automatisch een COV check uitgevoerd. Voor nieuw geopende dossiers wordt de eerstvolgende nacht automatisch een COV check uitgevoerd.

Overige verbeteringen

De monodisciplinaire formulieren voor de Verpleegkundige discipline zijn uitgebreid met een Zorgkaart en een formulier voor Risicosignalering.
De monodisciplinaire formulieren voor Fysiotherapie zijn in lijn gebracht met de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 van het KNGF. Voor meer informatie, zie https://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/fysiotherapeutische-dossiervoering.
Wanneer via een externe planningstool behandelafspraken worden ingepland voor een medewerker, dan wordt nu automatisch vanuit Ysis een behandelafspraak verzoek gestuurd naar de externe agenda van de medewerker als voor deze medewerker de optie ‘Timeline gebeurtenissen exporteren naar agenda’ aanstaat.
Bij het definiëren van tijdregistratieregels is het nu mogelijk om meerdere disciplines te koppelen aan één regel (voorheen moest voor iedere discipline een aparte regel worden aangemaakt).
Aan het scherm voor invoer van controles is het veld Saturatie toegevoegd.
Aan het Verslag scherm is een optie Alles selecteren toegevoegd, waarmee in één keer alle filter opties worden aangevinkt. Op deze manier kunnen in één keer alle verslagen getoond worden voor alle disciplines die een behandelrelatie met de patiënt hebben.
Voor de verpleegkundige discipline is bij invoer van een nieuwe verslag het type verslag standaard op Vrij gezet. Het type kan daarna nog aangepast worden.
Er zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd aan de monodisciplinaire formulieren voor activiteitenbegeleiding:

  • Veld Ongewenste activiteiten is verwijderd (als hier informatie stond is dit toegevoegd aan het veld Bijzonderheden)
  • Veld Mogelijkheden en wensen is toegevoegd.

Aan de popup voor het aanmaken van een nieuw dossier is het veld Voorletters toegevoegd. Het veld Voorvoegsels is hernoemd naar Tussenvoegsels.
Er is een nieuwe rapportage toegevoegd: Administratieve gegevens. Dit rapport toont voor geselecteerde afdelingen de administratieve gegevens van patiënten die op de peildatum ingeschreven stonden.
Bij het overzicht van patiëntmutaties onder Verslag – Systeem zijn voor inschrijvingen, uitschrijvingen en verhuizingen de betreffende locatie(s) en afdeling(en) toegevoegd.
Het is vanaf nu mogelijk om ieder veld uit de monodisciplinaire formulieren van elke discipline toe te voegen aan een brief template. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze support afdeling (support@Gerimedica.nl).

Meetinstrumenten

De DEMMI (de Morton Mobility Index) is toegevoegd voor discipline Fysiotherapie voor de V&V sector.
Meetinstrument Walking Impairment Questionnaire is toegevoegd voor discipline Fysiotherapie in zowel de V&V als de VG sector

Ysis Financial

Wanneer onder een instelling AGB code wordt gedeclareerd, dan worden nu per zorgverzekeraar alle verrichtingen van dezelfde discipline samengevoegd in één factuur (voorheen werd per behandelaar een factuur aangemaakt). Hiermee wordt het aantal gegenereerde facturen drastisch teruggebracht.
Het is nu mogelijk een succesvol gedeclareerde verrichting te crediteren.
Wanneer in het aanmeldingsformulier van een eerstelijns cliënt een machtigingsnummer is ingevoerd, dan wordt deze nu meegenomen in de declaratie aan de zorgverzekeraar.
De reden van afwijzing van een declaratie door de zorgverzekeraar is toegevoegd aan de rapportage (Excel).

Bugs

Er zijn diverse kleinere bugs opgelost.