Nieuw in Ysis!

Ysis wordt continu bijgewerkt met nieuwe functies en verbeteringen. Op deze pagina vindt u informatie hierover. Alle wijzigingen die zichtbaar zijn voor de gebruikers van Ysis worden op deze pagina in chronologische volgorde gepubliceerd (meest recente wijzigingen bovenaan).

4 november 2022

 • Een veelgehoorde wens is om de adviezen in Ysis van opmaak te kunnen voorzien. Waar adviezen nu bestaan uit platte tekst, is het na deze doorontwikkeling mogelijk om: Adviessjablonen te voorzien van opmaak, tabellen en afbeeldingen, zoals de mogelijkheden voor HTML-brieven; Het beheer van de adviessjablonen komt binnen de eigen organisatie te liggen, onder het kopje ‘Beheer’ in het ‘meermenu’ kan degene met de autorisatie ‘Beheer adviessjablonen’ de adviessjablonen beheren; Het wordt mogelijk om een adviessjabloon direct bij het opstellen te printen, waardoor de advies functionaliteit breder ingezet kan worden. Niet alleen adviezen voor andere zorgmedewerkers (slikadvies, transferadvies e.d.,) maar ook adviezen die aan de cliënt zelf gericht zijn, kunnen nu worden opgenomen als sjabloon en makkelijk met de cliënt gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatieadviezen, eet en drink adviezen of bijvoorbeeld huiswerkoefeningen. Bovenstaande geldt voor zowel de monodisciplinaire als de multidisciplinaire adviezen. Om te zorgen dat de opgemaakte adviezen ook via de diverse gekoppelde ECD’s kunnen worden ontvangen zal er een aanpassing gedaan worden aan de zogenaamde ‘API’. Afhankelijk van de specifieke koppeling met het gekoppelde ECD wordt de opmaak in meer of mindere mate in het ECD getoond. Voorbeeldadviezen en tips over het starten met adviezen zijn te vinden op de handleiding. - YSIS-13266

3 november 2022

 • Bij het meetinstrument Covid19-vaccinatieregistratie kan nu ook 'Booster/herhaalprik 4' en 'Booster/herhaalprik 5' worden gekozen. Het RIVM is nu in staat deze te verwerken in de aanlevering die elke nacht plaatsvindt vanuit Ysis. - GFORM-745
 • In het 'meermenu' in Ysis is een wijziging en een toevoeging gedaan. De knop 'Help' is aangepast naar 'Handleiding'. Verder geen wijzigingen: deze knop is nog steeds dé weg naar de Handleiding Ysis. Daarnaast is er een nieuwe knop toegevoegd aan het meermenu: 'Nieuw in Ysis'. Deze knop maakt het op een mogelijk om direct vanuit Ysis de 'Nieuw in Ysis' pagina te openen. - YSIS-14656

19 oktober 2022

 • rapportages van het type 'Stemming' vanuit ONS (Nedap) worden nu ook overgenomen in Ysis als zorgrapportage. Hiervoor ziet u onder de discipline 'Zorg' een nieuwe categorie verslagen 'Stemming'. Rapportages worden vanaf heden overgenomen, maar niet met terugwerkende kracht. - YSIS-7660
 • Het meetinstrument voor de Covid-vaccinatieregistratie kan nu ook worden ingevuld door de discipline verpleegkunde. - GFORM-725

14 oktober 2022

 • Het formulier voor de COVID19 onderzoek is vernieuwd. Er wordt nu ook informatie gevraagd over influenza en een aantal vragen zijn verwijderd of versimpeld. Zie ook de eerder gestuurde nieuwsbrief. - GFORM-738

13 oktober 2022

 • Het is vanaf nu weer mogelijk om audio- en videobestanden (bijvoorbeeld mp3, avi, mpeg, m4a) te uploaden in het archief. - YSIS-14587

7 oktober 2022

 • De ‘look en feel’ van het de module ‘Gebruikersbeheer’ is aangepast. Deze wijziging heeft alleen impact op de gebruikersinterface; de huidige functionaliteit blijft behouden. De nieuwe ‘look en feel’ geven alvast een inkijkje in de plannen die wij voor de andere modules van Ysis hebben! - YSIS-14396

30 september 2022

 • De vragenlijsten voor het Peilstation 2022 onderzoek als onderdeel van het 'Leren van Data' programma van de UMC Amsterdam zijn nu beschikbaar voor de deelnemende organisaties. - GFORM-733

23 september 2022

 • Verbetering integratie Ysis-Ons Wanneer een ONS gebruiker een actie voor een behandelaar aanmaakt in Ons, wordt dit in Ysis getoond als bericht. Vanaf nu wordt bij het lezen van dit bericht door de behandelaar de status 'gelezen' teruggekoppeld naar ONS. Het gevolg hiervan is dat in ONS de uitstaande actie uit de lijst 'Uitstaande acties' wordt verwijderd. - YSIS-14402
 • Verbetering integratie Ysis-Ons Berichten die vanuit Ysis naar de discipline Zorg worden gestuurd, worden in ONS als actie getoond. Vanaf nu worden deze berichten naar één deskundighedengroep gestuurd (in plaats van naar de verschillende deskundigheden afzonderlijk). Indien de opstaande actie door één van de deskundigheden wordt afgehandeld, staat deze niet meer open voor andere deskundigheden (van de deskundighedengroep). - YSIS-14401

6 september 2022

 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de tabel welke getoond wordt in HTML-brieven bij het gebruik van de placeholder $$Glucoses$$ De tabel is nu overzichtelijker, de eenheid is toegevoegd (mmol/l) en ook het label wordt nu, indien geconfigureerd, getoond. - GSUP-7007

25 augustus 2022

 • Voor registraties via het Zorgprestatiemodel kan naast de zorgverzekeraar nu ook de client opgevoerd worden bij 'soort betaler'. In het zorgtraject kan de betaler worden aangegeven en bij het opvoeren van een activiteit zal deze waarde automatisch ingevuld zijn. Het declareren in de vorm van een rapportage wordt op een later moment toegevoegd aan de ZPM module. - YSIS-14465
 • Voor de Generalistische basis GGZ/ Zorgprestatiemodel kan de regiebehandelaar nu toegevoegd worden in het zorgtraject. De regiebehandelaar wordt samen met de uitvoerend behandelaar in de declaratie opgenomen. In de drop down in het traject zijn de behandelaren zichtbaar die aangemerkt zijn als Gz-psycholoog; Psychotherapeut; Klinisch psycholoog; Klinisch neuropsycholoog of psychiater bij beroep in het medewerkersaccount. Een extra voorwaarde is dat er een 8-cijferige AGB-code in het medewerkersaccount is ingevoerd. - YSIS-14535

22 augustus 2022

 • Voor de VG en VV sector waren er afwijkende velden voor het vastleggen van de basisgegevens en beleid. Deze velden voor medische informatie van VG en VV zijn nu verder gelijk getrokken: - De velden van het kopje 'Beleid' voor VG dossiers zijn vernieuwd, waarbij de bestaande informatie is overgezet naar de nieuwe velden. - Voor VV dossiers is er een uitbreiding gedaan met het veld 'Ziekenhuisopname'. - YSIS-14545

18 augustus 2022

 • Er is een nieuw meetinstrument voor de discipline fysiotherapie toegevoegd: "Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire" - GFORM-319
 • Er is een nieuw meetinstrument voor de discipline fysiotherapie toegevoegd: "BORG kortademigheid" - GFORM-708
 • Er is een nieuw meetinstrument voor de discipline fysiotherapie toegevoegd: "Patiëntspecifieke goalsettingsmethode" - GFORM-707
 • Er is een nieuw meetinstrument voor de disciplines medisch en verpleegkunde toegevoegd: "Verpleegkundige parkinsonspecifieke anamnese" - GFORM-682

17 augustus 2022

 • In het archief wordt nog maar een beperkt aantal bestandstypen geaccepteerd. Het is hierdoor o.a. niet meer mogelijk om ZIP-bestanden op te slaan in Ysis. Vanuit beveiligingsperspectief is deze verandering doorgevoerd. ZIP-bestanden worden vooral gebruikt voor de overdracht van het huisartsendossier bij inhuizing van een cliënt. - YSIS-14403

16 augustus 2022

 • De ZPM module is uitgebreid met de crediteren functionaliteit. - YSIS-13877

9 augustus 2022

 • Voor de Puur (eCare) integratie wordt er bij het overnemen van de naam van de contactpersonen nu onderscheid gemaakt in de eigen naam en de partnernaam. Daarnaast wordt nu ook de Aanschrijfwijze overgenomen. - YSIS-12262

4 augustus 2022

 • Bij de uitwisseling van administratieve gegevens tussen ECD en behandeldossier is het belangrijk om op ieder moment het juiste ECD "in te lead" te laten zijn. Zodra een client wordt ingeschreven in het Ysis zorgdossier, dan wordt Ysis zorgdossier leidend voor wat betreft administratieve gegevens van de cliënt. Wanneer op enig moment een client wordt uitgeschreven uit het Ysis zorgdossier en de zorg wordt vervolgd binnen een ander (niet-Ysis) ECD, dan wordt dit ECD vanaf moment van uitschrijven uit het Ysis zorgdossier weer leidend voor wat betreft administratieve gegevens van de cliënt. - YSIS-14351
 • Opmerkingen geplaatst bij contactpersonen in ONS van Nedap worden vanaf heden ook overgenomen in Ysis. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht, maar wel bij mutaties van de patiënt gegevens in de cliëntadministratie. - YSIS-13409

29 juli 2022

 • Bij het invullen van het onderzoek formulier voor een positieve COVID testuitslag worden er geen vervolg formulieren meer gevraagd. Dit om de administratieve last te verminderen. Graag vragen wij wel het initiële onderzoek formulier bij een testuitslag te blijven verstrekken, ook expliciet namens het UMC Amsterdam én het ministerie van VWS. Deze gegevens zijn een cruciaal onderdeel voor de beleidsvorming van de overheid. Zie ook onze recente mailing over dit onderwerp. - YSIS-14502

20 juli 2022

 • Het meetinstrument PAIC is nu ook beschikbaar voor de discipline verpleegkunde. - GFORM-728
 • In het Covid vaccinatieregistratie meetinstrument is het mogelijk gemaakt om de "booster 3" vast te leggen. - GFORM-727

18 juli 2022

 • Voor SCIM hebben we een aantal technische aanpassingen gedaan om te voldoen aan de SCIM 2.0 standaard: - Wanneer we een bericht succesvol ontvangen, versturen we nu een volledige response in plaats van een HTTP 200 OK bericht; - Wanneer we een bericht ontvangen dat niet voldoet, bijvoorbeeld wanneer er een niet geaccepteerde waarde mee wordt gestuurd voor de velden UserType, Ysis Initials of Profession, dan sturen we nu een inhoudelijke fout in plaats van een generieke response; - Ysis, als service provider, genereert nu een uniek ID terug aan de 'client'. - YSIS-13879

15 juli 2022

 • We hebben de optie om op AGB code te zoeken toegevoegd aan de zoekfunctie voor behandelaren. Let op, een arts zal alleen te vinden zijn op de volledige AGB code. - GSUP-6903
 • Het overzichtsscherm in de ELV-module is verbeterd. Het is nu zichtbaar welke perioden zich in welke status bevinden. Via het overzichtsscherm kan nu snel gezien worden welke perioden afgewezen zijn en nogmaals gedeclareerd moeten worden. - YSIS-12148

7 juli 2022

 • Als formulieren voor een wetenschappelijk onderzoek worden ingevuld, blijven deze nu altijd zichtbaar in het dossier, ook nadat het onderzoek is afgelopen. - YSIS-14345

4 juli 2022

 • Gebruikers van het Ysis behandeldossier kunnen nu de episodes bijwerken van een decursus of verslag dat is gemaakt door een collega van dezelfde discipline. - YSIS-13513
 • Rapportages uit SDB-ECD werden nog onder de oude naam QIC getoond. Dit is vervangen door SDB. - GSUP-6844
 • In de uitvalbak in het beheerscherm van het behandeldossier is de mogelijkheid toegevoegd om individuele onderdelen die in de uitvalbak zijn gekomen te verwijderen. - YSIS-13736

21 juni 2022

 • Bij de verzekeringsgegevens van een patiënt wordt nu naast de pakketnaam ook de pakketcode getoond. Deze pakketcode kan gebruikt worden om bijvoorbeeld bij zorgvergoeding.com de beschikbare dekking volgens de polisvoorwaarden op te zoeken. - YSIS-14252

21 mei 2022

 • Op 1 januari 2021 zijn een aantal nieuwe regels ingegaan voor het declareren van GZSP prestaties. Ten onrechte werden deze regels ook toegepast op prestaties die vóór 1 januari 2021 zijn uitgevoerd. Dit is gerepareerd.
  De popup voor het registreren van eerstelijns paramedische prestaties direct na verslaglegging verscheen niet altijd, of het opslaan van de geselecteerde prestatie lukte niet. Dit is gerepareerd.
  Rapportages uit Puur van eCare kwamen niet automatisch beschikbaar in Ysis. Dit is gerepareerd. - patch 2.45 #1