Release 2.28

Vanaf 27 september 2016 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis.
De Ysis help wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe user interface

In de vorige release van Ysis is een volledig nieuwe user interface geïntroduceerd. Wij hebben enorm veel positieve reacties ontvangen, maar ook kritische opmerkingen en suggesties ter verbetering. Wij zijn u dankbaar voor zowel de complimenten als de kritiek. Naar aanleiding van uw suggesties en op basis van eigen ervaringen met de nieuwe user interface zijn talrijke verbeteringen doorgevoerd.

Agenda / overzicht behandelafspraken

Het agendascherm is uitgebreid met de mogelijkheid om behandelafspraken te filteren op locatie, afdeling, patiënt, discipline, medewerker en soort behandelafspraak. Deze filter opties zijn in combinatie met elkaar te gebruiken. Dit maakt het mogelijk de agenda op vele manieren te gebruiken, bijvoorbeeld voor:

 • alle afspraken van afdeling A;
 • alle fysiotherapie afspraken van afdeling A ;
 • alle afspraken van behandelaar B ;
 • alle afspraken van cliënt  P;
 • alle afspraken van cliënt  P met behandelaar B.

Het scherm voor Locatie-afdeling is voorzien van een agendaknop zodat direct de behandelafspraken van de geselecteerde afdeling getoond worden in de agenda.
Het timeline panel in het patiënt dossier is voorzien van een agendaknop zodat direct de behandelafspraken van de patiënt getoond worden in de agenda.

Overdragen dossiers

Het is nu mogelijk om dossiers van patiënten die verhuizen naar een andere zorginstelling over te dragen naar de andere zorginstelling als deze ook Ysis gebruikt. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met onze support afdeling via support@Gerimedica.nl.

Lengte en gewicht

Er is een scherm toegevoegd voor het invoeren van lengte, gewicht en BMI. Lengte werd voorheen ingevoerd in het scherm voor Lichamelijk onderzoek onder tabblad Medisch. Gewicht werd voorheen ingevoerd in het scherm voor Controles. De BMI werd ingevoerd in een apart meetinstrument. Deze gegevens zijn nu bij elkaar gebracht in één scherm. Dit scherm bevat tevens een grafiek die de ontwikkeling van gewicht en BMI gedurende een zelf te kiezen periode toont.

Administratieve discipline

Er is een nieuwe discipline geïntroduceerd in Ysis voor administratief medewerkers.  Via deze discipline kunnen gebruikers worden aangemaakt die uitsluitend toegang hebben tot administratieve gegevens en functionaliteit en geen inzage krijgen in de inhoudelijke dossier informatie. In bepaalde gevallen kan dit ook gelden voor applicatiebeheerders. Het autorisatieprofiel van deze discipline is indien gewenst wel uit te breiden tot bijv. verslaglegging of het bewerken van GRZ-zorgactiviteiten of eerstelijns verrichtingen, afhankelijk van de rol en functie van de gebruiker. Het toevoegen van inhoudelijke dossierinformatie is niet mogelijk.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om voor deze discipline over autorisaties heen documenten te uploaden in het archief.

DBC GRZ

Het panel “Registraties patiënt” in het locatie-afdeling scherm voor DBC GRZ is verbeterd. In dit panel wordt de actuele registraties van een patiënt getoond, afgezet tegen de ingevoerde prognose ligduur en behandelintensiteit. Door deze verbetering is nu eenvoudig te zien hoe de actuele registratie zich verhoudt met de prognose.
De SAD module is uitgebreid met twee nieuwe rapportages:

 • Declaratiehistorie: Dit rapport genereert op basis van een zelf te kiezen periode (start- en einddatum) een overzicht van de declaratiehistorie, inclusief per factuur de bijbehorende subtrajecten, echter zonder de individuele zorgactiviteiten. Dit rapport helpt met name controllers aanzienlijk bij het sluitend krijgen van de verwerking van gemaakte declaraties.
 • Kwartaalmonitor: Dit rapport genereert op basis van een zelf te kiezen peilmaand alle noodzakelijke gegevens ten behoeve van het indienen van de kwartaalmonitor GRZ die door de zorgverzekeraars verplicht is gesteld. Let op: De gemiddelde Barthelscores bij start en einde behandeling zijn in dit rapport nog niet opgenomen. Hier zullen wij op een later moment op terugkomen.

Het is niet meer mogelijk om een DBC GRZ zorgtraject te sluiten als de ICD-10 diagnosecode niet is ingevoerd.
In de SAD module is een link naar de help/documentatie omgeving van Ysis toegevoegd.
Er is een zoekfunctie toegevoegd aan de SAD module waarmee u op basis van de naam of de BSN van een patiënt direct de bijbehorende subtrajecten kunt opzoeken. Door vervolgens op een subtraject te klikken worden de details van het subtraject getoond, onder andere in welke factuur het subtraject is gedeclareerd.
De criteria voor het bepalen van het onderhanden werk (OHW) is aangepast. Alle subtrajecten die op de OHW peildatum nog niet gedeclareerd zijn worden nu meegenomen in de OHW op peildatum rapportage. Voorheen werden alleen subtrajecten die op de OHW peildatum nog niet gesloten waren meegenomen. Dezelfde aanpassing is van toepassing op de BI export (koppeling met business intelligence).
In het DBC GRZ Zorgtraject scherm in het behandeldossier moest de verwijzende instelling gekozen worden uit een lange pulldown lijst. Dit is vervangen door een zoekveld. Door de eerste paar karakters van de naam van een instelling in te voeren word direct een selectie van instellingen getoond die voldoen aan de invoer.
De lijst met verwijzende instellingen bevat naast alle ziekenhuizen nu ook alle zelfstandige behandelcentra (bijvoorbeeld Bergman Clinics).

Overige verbeteringen

Bij controles is een veld toegevoegd waar algemene opmerkingen bij een controle kunnen worden opgeslagen.
De lijst me beschikbare Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is bijgewerkt op basis van de Alternatievenbundel VBM van Vilans, klik  hier voor meer informatie.
Bij het versturen van berichten is nu zichtbaar of een gebruiker geblokkeerd is, en dus (tijdelijk) geen toegang heeft tot Ysis om het bericht te lezen en eventueel op te volgen.
Wanneer een arts (lees: een gebruiker van de medische discipline) automatisch wordt geblokkeerd, en hij/zij was de laatste arts gekoppeld aan één of meerdere afdelingen, dan wordt hiervan expliciet melding gemaakt via een bericht aan de applicatie beheerder.  Het is namelijk belangrijk dat aan iedere afdeling ten minste één arts is toegekend. Afdelingen die aangemerkt zijn als Extramuraal (bijvoorbeeld eerstelijns) zijn hier een uitzondering op en worden in deze controle niet meegenomen.
Het BOPZ rapport Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is aangepast en bevat additionele gegevens (onder andere de zwaarte van de VBM en de laatste evaluatiedatum).

Meetinstrumenten

De volgende wijzigingen aan meetinstrumenten zijn in deze release doorgevoerd:

Meetinstrument Discipline Mutatie
vragenlijst slikklachten bij de ziekte van parkinson logopedie nieuw
vragenlijst speekselverlies bij de ziekte van parkinson logopedie nieuw
vragenlijst spreekklachten bij de ziekte van parkinson logopedie nieuw
DSFS-P logopedie nieuw
EmNSA logopedie en fysiotherapie nieuw
Tampa schaal fysiotherapie nieuw
PCI fysiotherapie nieuw
IPQ fysiotherapie nieuw
MRC dyspneu score fysiotherapie nieuw
Medicatie effect registratie bij de ziekte van Parkinson verpleegkundige nieuw
Constant-Murley Scale fysiotherapie nieuw
Harris Hip Score fysiotherapie nieuw
Leerniveau verpleegkundige nieuw
HADS muziektherapie disciplines uitbreiden
Qualidem psychomotorisch therapeut disciplines uitbreiden
CORNELL activiteitenbegeleider disciplines uitbreiden
WCNlijst activiteitenbegeleider disciplines uitbreiden
NPI-NH psychomotorisch therapeut en muziektherapie disciplines uitbreiden
VAS logopedie disciplines uitbreiden
MRC fysiotherapie kleine aanpassingen
Timed Chair Stand Test fysiotherapie kleine aanpassingen
handheld dynometer fysiotherapie kleine aanpassingen
2 of 6 minuten wandeltest fysiotherapie kleine aanpassingen
Delirium observatie screening psychologie verwijderd
BMI diversen verwijderd* (zie voor meer informatie onder kopje Lengte en gewicht)

*het meetinstrument is niet meer te selecteren wanneer een gebruiker een nieuw meetinstrument aanmaakt, maar in het verleden ingevulde meetinstrumenten zijn nog wel te raadplegen

Integratie

De koppeling met Nedap ONS is op een aantal gebieden verbeterd doordat overgestapt wordt op een nieuw koppelvlak (API) van ONS. Het oude koppelvlak “ioConnect” wordt uitgefaseerd:

 • Wanneer bij het aanmaken van een nieuw dossier, of bij het wijzigen van een bestaand dossier een BSN wordt ingevoerd of gewijzigd, dan worden in het dossier in Ysis direct de administratieve gegevens van de patiënt, de verslaglegging, de metingen en controles en (als aanwezig) het zorgplan beschikbaar gemaakt.
 • Wanneer administratieve gegevens in ONS wijzigen, dan wordt direct een bericht naar Ysis gestuurd. Ysis haalt op basis van dit bericht de nieuwe gegevens op en overschrijft de oude gegevens.
 • Wanneer een controle of meting in ONS wordt opgeslagen, dan wordt direct een bericht naar Ysis gestuurd. Ysis haalt op basis van dit bericht de nieuwe controle of meting op en slaat deze op.
 • Wanneer een behandelplan in Ysis wordt geactiveerd, of een actief behandelplan wordt aangepast, dan wordt direct een bericht naar ONS gestuurd. ONS haalt op basis van dit bericht het nieuwe actieve behandelplan op.
 • Wanneer een zorgplan in ONS wordt opgeslagen of verwijderd, dan wordt direct een bericht naar Ysis gestuurd. Ysis haalt op basis van dit bericht het nieuwe zorgplan op en overschrijft het oude zorgplan. Als in ONS een zorgplan is verwijderd, dan wordt deze ook uit Ysis verwijderd.

Het overstappen naar het nieuwe koppelvlak van ONS wordt gefaseerd doorgevoerd. Niet alle organisaties gaan tegelijk over. Uitzondering hierop is de uitwisseling van verslaglegging en controles. Voor deze gegevens wordt wel direct overgestapt. U wordt door onze support afdeling verder geïnformeerd.
De koppeling met Caress via NLCom (dus niet de directe koppeling tussen Ysis en Caress) is uitgebreid. Naast de administratieve gegevens kunnen via deze koppeling nu ook de volgende gegevens uitgewisseld worden van Caress naar Ysis: Verslagen, metingen, controles en zorgplannen.
Wanneer een behandelaar in Ysis een brief heeft gemaakt kan deze direct via ZorgMail verstuurd worden naar de huisarts van de patiënt, of iedere andere medisch specialist. De geadresseerde dient wel te beschikken over een ZorgMail account om deze functionaliteit mogelijk te maken. Het adresboek van ZorgMail wordt continu geüpdate in Ysis zodat altijd het juiste ZorgMail adres wordt gebruikt.
Wanneer via een planning tool DBC GRZ zorgactiviteiten zijn ingepland en aangeleverd aan Ysis, dan wordt bij het afhandelen van een geplande zorgactiviteit de daadwerkelijk bestede tijd teruggestuurd naar de planning tool.
Wanneer verslagen uit Nedap ONS in een dossier in Ysis worden opgenomen wordt bij het verslag de naam getoond van de persoon die het verslag in ONS heeft ingevoerd. Voorheen stond hier slechts ‘Gebruiker van Nedap (Verzorgend Personeel)’.

Financiële koppeling

Er is een financiële koppeling toegevoegd aan Ysis die het mogelijk maakt om debiteurengegevens en journaalposten vanuit Ysis direct te importeren in de financiële administratie.  In deze release worden koppelingen met Exact en Dynamics AX beschikbaar gemaakt. Additionele formaten zullen in toekomstige versies beschikbaar worden gemaakt. Wanneer uw financiële pakket ondersteuning biedt voor het importeren van financiële boekingen op basis van het Exact XML Server – CSV formaat (klik hier voor meer informatie) dan is uw pakket ook te koppelen met Ysis.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.