IT en chronische zorg: "Booming at last"

(leestijd 2 min.)
De informatiebehoefte in de chronische zorg is de laatste jaren sterk gegroeid en deze groei zal de komende jaren verder versnellen. Voor een deel is dit te verklaren door groei van de hoeveelheid informatie; maar de grootste groei wordt veroorzaakt door nieuwe toepassingen en een toegenomen behoefte om informatie uit te wisselen en te verwerken.
Het heeft verrassend lang geduurd voordat deze IT-groeiversnelling zijn intrede heeft gedaan in de chronische zorg. In de zakelijke dienstverlening en in ons privé leven is dit al jaren geleden gebeurd. Maar als het eerste schaap eenmaal over de dam is…… Er zijn een aantal domeinen te onderscheiden waar de groei optreedt:
Externe eisen; zorgverzekeraars, het Zorgkantoor en gemeenten eisen meer informatie ter onderbouwing van declaraties. In de GRZ moet bijvoorbeeld gedetailleerde informatie worden aangeleverd over de verleende zorg, aangevuld met kwaliteitsparameters. In de paramedische eerstelijnszorg moeten ROM’s (routine outcome measurements) worden aangeleverd, ingevuld door de cliënt. Niet onbelangrijk is ook de groei veroorzaakt door de accountantscontrole. Zij vragen in toenemende mate om zekerheden (en dus informatie) over zorgprocessen en de bijbehorende kosten.
Dossiervoering: elektronische dossiers worden in hoog tempo geïntegreerd met andere systemen. Er is uitwisseling van data nodig met elektronische voorschrijf- en toediensystemen, maar ook met EPD’s van huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners. Bij verwijzen naar 2e lijns zorg is overdracht van dossierinformatie nodig, gevolgd door het digitaal ontvangen van uitslagen en correspondentie.
Communicatie: dossierinformatie hoort niet in de e-mail; dus worden er nieuwe communicatiesystemen ontwikkeld om hieraan te voldoen. Bij voorkeur zijn deze geïntegreerd in het elektronisch dossier om te zorgen voor veilige communicatie, beperkt tot alleen de relevante personen. Communicatie met cliënten en hun wettelijk vertegenwoordiger wordt verbeterd door het aanbieden van portalen, app’s en andere oplossingen.
Sturingsinformatie en efficiëntie: een van de voordelen van digitalisering van informatie is dat het eenvoudiger wordt om de data te aggregeren tot sturingsinformatie. Gecombineerd met de wens om werkprocessen efficiënter te organiseren, leidt dit tot een snelle groei aan sturingsinformatie. De behoefte aan intelligente planningssystemen neemt daarmee ook toe. Groei dus voor systemen die flexibel en real-time de complexe puzzel kunnen oplossen van capaciteit, vraag en beschikbaarheid van resources.
Tenslotte zorgt informatietechnologie zelf ook voor een toename van de informatievraag. Bijvoorbeeld het gebruik van foto- en video materiaal als aanvulling op geschreven data, of het gebruik van ‘beeldbellen’, dat inmiddels standaard beschikbaar is op iedere smartphone. Dit soort technologieën creëren hun eigen vraag. Het einde daarvan is nog lang niet in zicht….
Met bovenstaande in gedachten is het duidelijk dat de informatiebehoefte sneller groeit dan enig leverancier in zijn eentje zal kunnen bijhouden. Wat betekent dit voor het IT landschap in de gezondheidszorg? Daarover meer in mijn volgende blog.