Ondersteuning in Ysis voor Eerstelijnsverblijf (ELV) vanaf de volgende release!

Ondersteuning Eerstelijnsverblijf (ELV) in Ysis
Vanaf 1 januari is het Eerstelijnsverblijf (ELV) overgeheveld van de WLZ naar de Zorgverzekeringswet. Veel organisaties die Ysis gebruiken leveren deze zorg of zijn van plan dit te gaan doen. Daarom ondersteunt Ysis vanaf maart de ELV registratie en vanaf juni ook de declaratie. Deze ondersteuning omvat ook de integratie met het Elektronisch Voorschrijfsysteem Medimo. Om deze functionaliteit te ontwerpen hebben wij nauw samengewerkt met een aantal organisaties die reeds uitgebreide ervaring met ELV hadden opgedaan.
Ondersteuning ELV registratie op hoofdlijnen:
De registratie bevat de volgende onderdelen:

  • Markeren: de cliënt kan in Ysis worden aangemerkt als ELV cliënt, analoog aan hoe dat nu reeds gaat voor de GRZ. Op het moment dat deze markering wordt aangezet komt de rest van de functionaliteit beschikbaar
  • De geïndiceerde prestatie: te weten Laag complex, Hoog Complex of Palliatief
  • Registratie van de verblijf periodes.
  • Tijdregistratie: hoewel geen verplicht onderdeel van de vast te leggen informatie, zal het voor de bedrijfsvoering belangrijk zijn om te weten hoeveel tijd aan de ELV cliënten wordt besteed door de behandelaren (en verpleging). Deze registratie zal vanuit de verslaglegging kunnen gebeuren (zoals ook bij bijv. GRZ-zorgactiviteiten) of “los”.
  • Herkomst en bestemming van de cliënt
  • Een rapportage van bovenstaande als managementinformatie

Integratie met EVS Medimo
De farmaceutische zorg valt niet onder het ELV tarief. Toch zullen veel organisaties wel willen voorschrijven en afleveren en -tekenen via hun EVS. In het geval van Medimo zal onderdeel van de integratie worden dat de ELV-cliënten worden gemarkeerd om zo onderscheid te kunnen maken in het EVS tussen wel en niet vergoede farmaceutische zorg.
Declaratie
De declaratie van ELV gaat via een zogenaamd “AW319” declaratiebestand. Voor de declaratie zijn het geïndiceerde produkt (Laag complex, Hoog complex, Palliatief) en het aantal verblijfsdagen de parameters die het tarief bepalen. Declaratie gaat via de module “Ysis Financial” die ook gebruikt wordt voor eerstelijns paramedische- en huisartsdeclaraties.
Planning
De registratie functionaliteit is beschikbaar vanaf de maart release.
De declaratie functionaliteit is beschikbaar vanaf de juni release.
 
Meer informatie over de beleidsregels en tarieven vindt u hier.
 
Wij hopen en vertrouwen erop dat we u ook op het gebied van ELV goed kunnen gaan ondersteunen in 2017!