Release 2.31

Vanaf 6 juli 2017 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast. Ook zijn er voorbeeld declaratie processen en inhoudelijke verdieping aan toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

Bij Juridische status van contactpersonen kan nu Gezinsvoogd en Voogd geselecteerd worden. Koppelpartijen kunnen deze nieuwe statussen niet doorgeven naar Ysis zonder dat de koppeling wordt aangepast.
Het Medisch en Verpleegkundig dossier is uitgebreid met de functie Vochtlijst. Artsen en verpleegkundigen kunnen vochtlijsten aanmaken en bewerken, voor alle andere disciplines zijn de vochtlijsten alleen ter inzage.
Beheerders konden tot nu toe altijd alle beheer functies uitvoeren. Om een betere functiescheiding te kunnen realiseren heeft het beheerscherm een aantal extra autorisaties gekregen :

  • Beheer tijdregistratie
  • Beheer uitvalbak
  • Beheer medewerkers
  • Beheer overig

Per beheerder kunnen de gewenste autorisaties aan- of uitgezet worden.
Er zijn twee autorisaties toegevoegd voor accorderen en declareren van zorgproducten zodat ook hier een betere functiescheiding kan worden gerealiseerd. Hiermee kan afgedwongen worden dat het voor één persoon onmogelijk is om het volledige proces van registratie tot en met declaratie van een zorgproduct te doorlopen.
Er is een generieke koppeling met QuestManager van VitalHealth toegevoegd aan Ysis. Deze koppeling wordt gebruikt ter ondersteuning van het Universitair Netwerk voor de Care in Zuid-Holland (UNC-ZH).
Er is een web service gemaakt waarmee koppelpartners de types van zorgfinanciering van patiënten in Ysis kunnen opvragen. Via een notify mechanisme worden koppelpartners geïnformeerd wanneer de status van een zorgfinanciering van een patient verandert. Koppelpartner Medimo gebruikt deze web service inmiddels om bij patiënten eerstelijnsverblijf te detecteren.

Verbeteringen

Het registreren van patiëntgebonden tijd in het kader van eerstelijnsverblijf (ELV) is eenvoudiger gemaakt. Voorheen moesten de start- en eindtijd ingevoerd worden. Vanaf nu hoeft de gebruiker alleen nog de duur van de bestede tijd in te voeren (analoog aan de registraties voor GRZ en Basis GGZ).
Het kwam soms voor dat meetinstrumenten niet meer aan te passen waren, zonder dat hier een duidelijke reden aan ten grondslag lag. De volgende regel wordt nu aangehouden voor alle meetinstrumenten: Alléén de meest recente afname van een meetinstrument is wijzigbaar, ongeacht wanneer deze is ingevoerd.
Wanneer de gebruiker tijd registreert voor een tijdregistratieregel die beperkt is tot één of meerdere afdelingen, dan kan de gebruiker nu alleen nog patienten selecteren van de geselecteerde afdelingen.
Er wordt een validatie uitgevoerd op de correctheid van de AGB code in het account van de gebruiker.
Wanneer in het agendascherm een filter is gebruikt, waarna werd de pagina werd ververst door de gebruiker werd het filter nog wel afgebeeld, maar niet toegepast bij het tonen van de agenda items. Dit is gerepareerd.
Wanneer in formulieren een waarde in een veld werd verwijderd, dan werd dit niet altijd correct opgeslagen. Dit is gerepareerd.
De administratieve discipline wordt nu ook meegenomen in de medewerkersrapportage.
Het zoeken op huisarts en/of andere zorgverleners is verbeterd. In de suggestielijst wordt naast plaats nu ook het adres getoond, zodat makkelijker onderscheid kan worden gemaakt tussen zorgverleners met een naam die vaak voorkomt in een grote stad. Er kan ook gezocht worden op straatnaam.
Verbetering bij het tonen van de ‘i’ informatie paneeltjes: deze konden buiten beeld vallen afhankelijk van de locatie van de ‘i’.
Het ‘meer’ symbooltje (de drie puntjes) wordt niet getoond als er maar 1 optie is: dan wordt direct het relevante knopje getoond.
Nadat Gerimedica een patch of release doet, wordt na deze release er automatisch een refresh van de browser gedaan voor de mensen waarbij Ysis nog openstaat. Dan levert het geen vreemde foutmeldingen meer op als er ’s ochtends wordt ingelogd en de browser nog openstaat.
In de Handleiding is een pagina ‘Koppelingen’ toegevoegd (rechtsonder). Dit geeft een overzicht en aanvullende informatie over de vele koppelingen van Ysis.

Eerstelijns

Wanneer een eerstelijns behandelafspraak wordt gepland met een prestatiecode die niet meer geldig is bij het afhandelen van de afspraak (er is bijvoorbeeld een nieuwe contractperiode ingegaan), dan wordt dit nu correct getoond in het registratiescherm voor eerstelijns verrichtingen dat verschijnt bij het afhandelen van de behandelafspraak.

DBC GRZ

Een aantal velden in het zorgtraject kunnen niet meer gewijzigd worden als het initieel subtraject gesloten is. Het gaat om de velden Startdatum, Typerende diagnose en de ICD-10 code. Deze velden worden meegestuurd in de declaratie en moeten voor elk subtraject binnen hetzelfde zorgtraject gelijk zijn.
Het is nu mogelijk om een klinische verblijfsperiode van één dag in te voeren (start- en einddatum zijn gelijk).
Het is nu mogelijk om subtrajecten die aangeleverd zijn aan DIS zelf te crediteren. Ondersteuning van support is hiervoor niet meer nodig.
De gebruiker kan nu zelf subtrajecten met status Crediteren Goedgekeurd terugzetten naar Gesloten, zodat deze opnieuw afgehandeld kunnen worden (eventueel na correctie).
In het scherm voor aangepaste tarieven die per productcode en per zorgverzekeraar beheerd kunnen worden is de lijst met zorgverzekeraars nu alfabetisch gesorteerd.
Er is een nieuwe status voor subtrajecten toegevoegd: Afgevoerd. Deze status kan worden gebruikt om subtrajecten die wel zijn geregistreerd in Ysis, maar niet gedeclareerd moeten worden in Ysis buiten de afhandel- en declaratieprocessen te houden. Alle subtrajecten die in het verleden op status Aangeleverd_DIS zijn gezet zonder dat daarvoor in Ysis ooit een declaratie is aangemaakt (dus: zijn gedeclareerd vanuit een ander systeem dan Ysis) zullen door ons op de nieuwe status Afgevoerd worden gezet. Gebruikers kunnen deze status niet zelf toewijzen. Hiervoor kunt u een verzoek sturen via het klantportaal.
In de overzichtsschermen in de SAD module wordt nu per subtraject het factuurnummer getoond als deze beschikbaar is en ook de binnengekomen meldingen, bijvoorbeeld bij afkeur.
In het declaratieoverzicht worden afgehandelde declaraties vanaf nu in lichtgrijs getoond. Hierdoor is het makkelijker om overzicht te houden over de nog lopende declaraties.
De navigatie in de SAD module is verbeterd. Wanneer op een declaratie wordt geklikt en daarna op de link “terug naar overzicht declaraties”, dan sprint het scherm terug naar de laatst aangeklikte declaratie, in plaats van naar de top van de lijst. Hetzelfde geldt voor het accorderen van subtrajecten.
Om de leesbaarheid te vergroten wordt bij een lijst met declaratie fouten die veel dezelfde foutmeldingen bevat, iedere foutmelding maar één keer getoond.
Het is nu mogelijk om onder verschillende zorginstelling – AGB codes declaraties te genereren. Ook de aanlevering aan DIS is hierop aangepast.
De SAD module checkt nu zelf op de geldigheid van het Vecozo systeemcertificaat dat wordt gebruikt om te communiceren met de Grouper en met het Vecozo declaratie portaal voor het automatisch indienen van declaratiebestanden (optioneel). Wanneer het systeemcertificaat binnenkort verloopt wordt hier melding van gemaakt in het scherm. Het is de verantwoordelijkheid van de zorginstelling om tijdig een vervangend systeemcertificaat aan te vragen bij Vecozo.

Generalistische Basis GGZ

Het is nu mogelijk om een behandelperiode te verwijderen, ook als er al behandelcomponenten zijn geregistreerd (in dit geval worden de bijbehorende behandelcomponenten ook verwijderd).
Er wordt een validatie uitgevoerd op de correctheid van de AGB codes van (hoofd)behandelaren.

Declareren Eerstelijnsverblijf (ELV)

Het is nu mogelijk het geregistreerde eerstelijnsverblijf (ELV) te declareren. Deze functionaliteit is in een aparte module ondergebracht die hetzelfde werkt als de andere SAD modules voor DBC GRZ en Generalistische Basis GGZ.

Ysis Financial

Er is een knop ’toch indienen’ toegevoegd zodat verrichtingen met de status ‘niet meer indienen’ alsnog opnieuw gedeclareerd of gecrediteerd kunnen worden.
Huisartsverrichtingen die op 1 januari zijn geregistreerd vielen soms bij de validatie uit omdat geen geldig tarief gevonden kon worden terwijl dit er wel was. Dit is gerepareerd.
De integratie tussen Ysis Financial en de koppeling met financiële administraties is verbeterd; met name wordt de verwerking van afkeur via retourbestanden van de zorgverzekeraars beter ondersteund.
De lijst met postcodes voor achterstandswijken in verband met declaraties van inschrijftarieven van de huisarts is ge-updatet.

Algemene informatie met betrekking tot declareren

Het komt soms voor dat zorgverzekeraars voor een declaratie een foutcode terugsturen in het retourbestand, maar tegelijkertijd wel een bedrag toekennen voor de declaratie. Voorheen werd de declaratie in Ysis afgewezen en kon uitsluitend worden gecrediteerd na tussenkomst van support. De werkwijze in Ysis is nu als volgt aangepast: Als de zorgverzekeraar een bedrag toekent, dan wordt de declaratie als goedgekeurd gemarkeerd in Ysis, ongeacht de foutmelding. De foutmelding wordt wel getoond. Als gebruik wordt gemaakt van de koppeling met uw financiële administratie, dan zal bij een afwijkend toegekend bedrag een credit journaalpost gegenereerd worden voor het verschil tussen het gedeclareerde en het toegekende bedrag.

Meetinstrumenten

Scoreformulier onderzoek van dysartrie en taalproductie (V&V) logopedie nieuw MI
Bio Impendantie Analyse (BIA) diëtetiek nieuw MI
VB fitscan  (VG) fysiotherapie aanpassing

Integratie

De koppeling met VCD Vinova is uitgebreid met een koppelvlak voor metingen (controles, glucose en gewicht). Deze worden uit Vinova overgenomen in Ysis.
Het verwerken van gegevens van contactpersonen is verbeterd in de koppeling met Nedap ONS. Als in ONS geen telefoonnummers of emailadres bij het woonadres van de contactpersoon is ingevoerd, dan haalt Ysis deze uit het correspondentieadres, en daarna uit het postadres. Gevolg hiervan is dat het kan gebeuren dat de gegevens worden samengesteld uit verschillende adressen in ONS, maar ze zijn dan in ieder geval in Ysis beschikbaar.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.