Release 2.33

Vanaf 3 januari 2018 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast. Ook zijn er voorbeeld declaratie processen en inhoudelijke verdieping toegevoegd.

Nieuw functionaliteit

Aan de agenda is een print functie toegevoegd. Wanneer u een print maakt worden de filters zoals die op het scherm zijn ingesteld automatisch overgenomen. Op deze manier kunt u de agenda printen van een patient/client, een medewerker, een discipline, of zelfs een hele afdeling.
Het is nu mogelijk om meerdere tijdregistratieregels in één keer naar een CSV of Excel bestand te exporteren. Voorheen kon dit alleen per tijdregistratieregel. Deze functie is (en was) alleen beschikbaar voor gebruikers met de autorisatie “beheer”.
Er is een nieuwe discipline toegevoegd: Psychologie consultatie. Deze discipline zal alleen in de VG worden gebruikt. Let op: deze discipline is voor specifieke doeleinden ontworpen. Als u overweegt deze te gaan gebruiken, neem dan eerst contact op te nemen met uw accountmanager om het gebruik en de impact op koppelingen door te spreken.

Vooringevuld behandelplan

Op afdelingen waar veelal dezelfde soort behandeling plaatsvindt is het aannemelijk dat multidisciplinaire behandelplannen van patienten met gelijksoortige diagnoses grote gelijkenis vertonen. Om het opstellen van de behandelplannen in deze situaties te vereenvoudigen is de mogelijkheid ingebouwd in Ysis om vooringevulde behandelplannen te definiëren. Het scherm voor het definiëren van de vooringevulde behandelplannen is alleen beschikbaar voor gebruikers met de autorisatie “beheer”.
Bij het aanmaken van een nieuw multidisciplinair behandelplan kan nu gekozen worden uit de volgende opties:

  • Blanco behandelplan
  • Kopie van actuele behandelplan (alleen bij revisie)
  • Vooringevuld behandelplan

Wanneer voor de laatste optie wordt gekozen, dan wordt het nieuwe behandelplan vooringevuld en kan daarna naar wens aangepast worden aan de specifieke situatie van de patiënt.
Gerimedica zal voorzien in voorbeelden van een vooringevuld behandelplan en deze beschikbaar stellen op help.ysis.nl.

Nieuw glucosescherm

Het glucosescherm is volledig vernieuwd. In het oude scherm waren slechts 5 voorgedefinieerde meetmomenten beschikbaar. In het nieuwe scherm kunnen metingen worden ingevoerd in 12 “tijdslots” van ieder 2 uur (0-2, 2-4, 4-6, etc). Er kunnen zowel dagcurves als “losse” metingen worden ingevoerd. Elk van de beschikbare “tijdslots” kan voorzien worden van een tekst (bijv. “nuchter” of “na het ontbijt”). Deze tekst wordt dan ook (in plaats van een tijdstip) zichtbaar in het invoerscherm waarmee het voor degene die de meting invoert onmiddellijk duidelijk is om welke meting het gaat. Om deze functionaliteit vanaf het begin maximaal te kunnen benutten raden wij aan om zo spoedig mogelijk via het klantportaal door te geven welke titel / tekst bij welk tijdslot moet worden weergegeven in uw organisatie. Op onze helppagina staat de functionaliteit uitgelegd en vindt u voorbeelden (glucoses toevoegen). U kunt ook met onze helpdesk of met uw accountmanager contact opnemen voor advies hierover.

Verbeteringen

De popup voor het uitschrijven van een patient is gerestyled.
De opmaak van de rapportage van hulpmiddelen is verbeterd, zodat deze rapportage in Excel beter is te gebruiken.
De opmaak van de rapportage van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is verbeterd, zodat deze rapportage in Excel beter is te gebruiken.
Wanneer een gebruiker op een ongelezen verwijsbericht klikte werd direct een nieuwe behandelrelatie gestart voor de discipline van de gebruiker. Het moment van het aanmaken van een behandelrelatie is nu verplaatst naar het bij het bericht behorende medisch dossier. Alleen het bericht lezen is dus niet meer voldoende om een behandelrelatie te starten.

Het berichtenscherm is volledig gerestyled. Een aantal knoppen zijn verhuisd naar een zogenaamd ‘hamburger menu’: een knoppenbalk die automatisch verschijnt wanneer op het menu ikoon wordt geklikt. Berichten hebben een extra veld “Onderwerp” gekregen. Het is nu ook mogelijk om berichten te archiveren. Gearchiveerde berichten worden standaard niet getoond in het berichtenscherm, maar via een knop kan de gebruiker aangeven om (ook) de gearchiveerde berichten te tonen. Op onze helppagina vindt u een uitgebreide omschrijving van het nieuwe scherm (berichtenscherm).
Het is nu niet meer mogelijk een account van een geblokkeerde gebruiker te veranderen zonder dit account eerst te deblokkeren.
Ten behoeve van de koppeling met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is het veld BIG nummer toegevoegd aan de gebruikersaccounts.
De placeholders (in brieven) voor de zorgkaart zijn verbeterd.
Als bij in invullen van meetinstrumenten verkeerde invoer wordt gedaan worden de validatie meldingen beter zichtbaar weergegeven. Daarnaast zijn de volgende meetinstrumenten verbeterd: 10MLT, MI DOS.

DBC GRZ

Aan de kwartaalmonitor is de optie toegevoegd om het onderhandenwerk (OHW) mee te nemen in de rapportage. Wanneer voor deze optie wordt gekozen worden alle op de peildatum nog niet gedeclareerde subtrajecten meegenomen. Let hierbij op dat voor lopende subtrajecten de ontslagbestemming nog niet bekend hoeft te zijn. Dit kan ertoe leiden dat de percentages per ontslagbestemming anders worden weergegeven.
In de versie RZ18a van de DBC methodiek is een nieuwe afsluitreden toegevoegd: 075. De formele omschrijving van deze afsluitreden is: Afsluiten zorgtype 11 of 21 o.b.v. uitzondering Geriatrische revalidatiezorg i.v.m. nieuwe zorgvraag met toestemming zorgverzekeraar. Deze nieuwe afsluitreden wordt door Ysis automatisch toegekend aan een subtraject dat wordt afgesloten omdat het bovenliggende zorgtraject handmatig door de behandelend arts, c.q. zijn of haar vertegenwoordiger wordt gesloten. De enige situatie waarbij dit mag gebeuren is als patient wordt opgenomen voor een GRZ traject met een nieuwe zorgvraag. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde zoals gesteld in de formele omschrijving.
Wanneer declaraties automatisch ingediend worden bij Vecozo, dan wordt nu het Vecozo declaratie ID getoond in het detailsscherm van de declaratie.

Eerstelijnszorg

Wanneer eerstelijnszorg aan een derde organisatie gefactureerd dient te worden in plaats van aan de zorgverzekeraar, of direct aan de client, dan toont het invoerscherm nu een lijst met organisaties waarvoor tarieven zijn ingevoerd. De paramedicus kiest nu uit de lijst de juiste organisatie. Dit voorkomt foute invoer.
Er is functionaliteit toegevoegd om de verplichte data aanlevering voor leden van Claudicationet te ondersteunen. Voor de zes verplichte meetinstrumenten wordt periodiek een aanlevering gedaan aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) voor patiënten die via een opt-in regeling toestemming hebben gegeven hiervoor. Let op dat voor Claudicationet-therapeuten een geldig BIG nummer moet worden ingevoerd in de gebruikersaccount om succesvol te kunnen aanleveren.
Code Soort Indicatie 012 (Eerste n behandelingen fysiotherapie/gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht) is toegevoeg aan de lijst.
De prestatiecodelijst voor paramedische zorg is geüpdate naar de laatste versie (2018).

Eerstelijnsverblijf (ELV)

De declaratiemodule voor eerstelijnsverblijf is aangepast om correct om te gaan met de jaarwisseling. In 2018 zullen andere dagtarieven gelden dan 2017. Bovendien kan een patiënt per 1 januari 2018 van zorgverzekeraar veranderen. Hier moet bij de declaratie van ELV rekening worden gehouden. Wanneer ná 1 januari een ELV periode wordt gedeclareerd die overloopt van 2017 naar 2018, dan wordt deze periode tot en met 31 december 2017 gedeclareerd. De periode vanaf 1 januari 2018 wordt bij de eerstvolgende declaratie (kan direct opvolgend zijn) meegenomen.
Wanneer een ELV declaratie wordt afgewezen, dan was het alleen mogelijk dezelfde periode nogmaals te declareren. Het is nu ook mogelijk om de gedeclareerde periode te heropenen, zodat eerst correcties kunnen worden uitgevoerd voordat opnieuw wordt gedeclareerd.

Generalistische Basis GGZ (GBG)

Het is nu mogelijk om succesvol gecrediteerde behandeltrajecten terug te zetten naar de status Gesloten, zodat ze daarna gecorrigeerd kunnen worden en opnieuw gedeclareerd.

Declaraties algemeen / koppeling financiële pakketten

Wanneer een declaratie (deels) afgekeurd wordt, dan wordt nu een nieuw factuurnummer gebruikt voor de credit journaalposten die naar de financiële administratie worden gestuurd. Voorheen werdt bij afkeur voor de bijbehorende credit journaalposten hetzelfde factuurnummer gebruikt als voor de originele declaratie. Dit leidde bij sommige financiële pakketten tot problemen bij het importeren van de journaalposten. In het detailscherm van een declaratie wordt een melding getoond als er een credit is aangemaakt voor de declaratie.
Er is een koppeling met Bomas gerealiseerd.

Meetinstrumenten

Persoonlijke risicoanalyse valongevallen verpleegkunde, fysiotherapie nieuw MI
VascuQol fysiotherapie nieuw MI
Global Perceived Effect (GPE) fysiotherapie nieuw MI
Claudicatio vragenlijst fysiotherapie nieuw MI
BRMO/MRSA medisch aanpassing vragen 3 en 6
Hand-held dynamometer naar Handknijpkrachtmeter fysiotherapie aanpassing

Voor de onderstaande meetinstrumenten is de mogelijkheid toegevoegd om de eindscore van het meetinstrument in een grafiek uit te zetten:

  • Deze lijst wordt binnenkort toegevoegd.

Integratie

Elke eerste dag van de maand zal er automatisch een digitale aanlevering worden gedaan aan de Landelijke database Fysiotherapie (LDF). Dit voor de organisaties die aangesloten zijn bij Claudicationet. Wilt u dit activeren, neem dan contact op met onze support.
Bij het doorklikken naar Medimo (single-signon) zal Medimo in het vervolg in een nieuw tabblad worden geopend.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.