Release 2.35

Vanaf 28 juni 2018 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast. Ook zijn er voorbeeld declaratie processen en inhoudelijke verdieping toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

Er is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de manier waarop gebruikers toegang tot Ysis krijgen. Alle zorginstellingen maakten gebruik van dezelfde link om Ysis te benaderen: start.ysis.nl. Vanaf deze release zal iedere zorginstelling zijn eigen link krijgen om Ysis te benaderen. Deze link zal bestaan uit de (verkorte) naam van uw organisatie, gevolgd door ysis.nl. Bijvoorbeeld: florence.ysis.nl.

Applicatiebeheerders worden door ons op de hoogte gesteld van de nieuwe link voor uw organisatie.

Het is belangrijk dat uw ICT afdeling op de hoogte wordt gebracht van deze wijziging. Veel gebruikers benaderen Ysis via voorgedefinieerde snelkoppelingen (desktop ikonen, Windows start menu, etc) waar deze link in is verwerkt. Deze voorgedefinieerde snelkoppelingen dienen aangepast te worden.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u  contact opnemen met onze support via het ticketsysteem.

Ook de Ysis mobiel app is hierop aangepast. Bij de eerste keer inloggen op de app moet de gebruiker nu (naast gebruikersnaam en wachtwoord) ook de organisatienaam invoeren. De gebruiker kan de organisatienaam vinden door in te loggen op Ysis en te in het initialen knopje rechtsboven te klikken op menuoptie Ysis Mobiel.

Het formaat van de BOPZ rapportage is aangepast zodat deze beter aansluit op de filter mogelijkheden in Excel.

De lijst met verwijzend specialismen in het DBC GRZ scherm is uitgebreid.

Wanneer de werkelijke behandelduur van een GRZ zorgtraject langer is dan de prognose behandelduur, dan werd de verwachte ontslagdatum incorrect weergegeven. Dit is gecorrigeerd.

Je kunt nu ook de mono-disciplinaire formulieren van reeds afgesloten eerstelijns zorgvragen openen.

Wanneer een patiënt is overleden, dan wordt de leeftijd van de patiënt niet meer getoond in de koptekst van het dossier.

De placeholder om de zorgkaart in brieven op te nemen is op een aantal punten verbeterd.

Inperken autorisaties op afdelingsniveau

Ysis bevat al de mogelijkheid om medewerkers te koppelen aan één of meerdere afdelingen waar de medewerker actief is. Het is nu ook mogelijk om medewerkers (bijvoorbeeld waarnemers of extern ingehuurde behandelaren) expliciet per afdeling te autoriseren voor toegang tot dossiers van die afdeling. Wanneer een medewerker zichzelf toegang verschaft tot een dossier van een patient die is ingeschreven op een afdelingen waar de medewerker geen autorisatie voor heeft, dan zal een reden moeten worden opgeven waarom toch toegang wordt verschaft. In het dossier zal dit worden opgenomen (onder verslaglegging, systeem-signaleringen). Tevens zal een bericht worden gestuurd aan de Ysis beheerder(s) van de zorginstelling.

De Medewerker rapportage is uitgebreid met een extra kolom voor de geautoriseerde afdelingen.

Badges

In het medisch dossier zijn aan de schermen voor labuitslagen en het archief zogenaamde “badges” toegevoegd. Badges zijn kleine rondjes met een cijfer. Het cijfer geeft aan dat er één of meerdere onverwerkte labuitslagen, cq archiefdocumenten zijn. Als er niets te verwerken is zal de badge niet getoond worden.

Plannen met behulp van zorgpaden

De koppeling met het planningspakket Roosterplatform (voorheen Zorgroosterplatform) is uitgebreid met zorgpaden voor de GRZ. Wanneer een GRZ behandeling wordt gestart kan het behandelteam in Ysis direct een keuze maken uit de beschikbare zorgpaden die in Roosterplatform zijn gedefinieerd.  Binnen het zorgpad kunnen individuele behandelcomponenten toegevoegd of verwijderd worden, voor zover het zorgpad dit toestaat. Het gekozen zorgpad wordt naar Roosterplatform gestuurd, waarna de planner op basis van dit zorgpad de behandelactiviteit kan inplannen.

Ysis Financieel

De Ysis Financieel modules zijn uitgebreid met two-factor authenticatie. Deze two-factor authenticatie wordt automatisch toegepast wanneer een gebruiker inlogt vanaf een computer of tablet die niet is aangesloten aan de netwerkomgeving van de organisatie (bijvoorbeeld vanaf thuis). De gebruiker zal in dit geval een SMS ontvangen met een verificatiecode die ingevoerd moet worden in het inlogscherm.

Eerstelijns paramedisch zorg en huisarts

Wanneer een eerstelijns verrichting al is gedeclareerd aan de client of aan een andere organisatie dan kan deze nu geherdeclareerd worden, bijvoorbeeld alsnog aan de zorgverzekeraar.

Wanneer een afgewezen eerstelijns of huisarts verrichting niet meer opnieuw gedeclareerd hoeft te worden kan nu de reden hiervoor aangegeven worden.

Het crediteren van een eerstelijns of huisarts verrichting die klaar staat voor crediteren kan nu geannuleerd worden (zolang de creditering nog niet heeft plaatsgevonden).

De volgorde van de statussen in het overzichtsscherm is aangepast. In de linkerkolom staan nu alle statussen waar nog een actie verwacht wordt. In de rechterkolom staan de eind statussen.

GRZ, ELV en Basis GGZ

Bij de GRZ, ELV en Basis GGZ wordt nu in het detailscherm de BSN van de patient getoond. Waar van toepassing kan ook op BSN gezocht worden.

Aan het declaratie historie rapport voor GRZ zijn de volgende velden toegevoegd:

  • BSN
  • Patiëntnaam is opgesplitst in initialen en naam
  • Subtraject nummer
  • AGB code en naam verzekeraar kolommen omgewisseld
  • Locatie en afdeling ten tijde van start van het subtraject zijn toegevoegd

Bij het declareren van GRZ subtrajecten wordt nu de startdatum van een subtraject gebruikt om te bepalen of het subtraject binnen de ingevoerde declaratieperiode valt. Voorheen was dit de einddatum.

In het detailscherm van een ELV declaratie wordt nu ook het Vecozo Declaratie ID getoond.

Meetinstrumenten

de lijst met nieuwe en aangepaste meetinstrumenten wordt zsm opgenomen in deze release notes.

NORD medisch, psychologie, verpleegkunde nieuw MI
GDS-30 medisch, psychologie, verpleegkunde nieuw MI
AES-10 medisch, psychologie, verpleegkunde nieuw MI
MADRS medisch, psychologie, verpleegkunde nieuw MI
Short Physical Performance Battery (SPPB) fysiotherapie nieuw MI
Beoordeling eigen beheer medicatie (BEM) medisch, verpleegkunde  nieuw MI
Cornell scale medisch, psychologie, verpleegkunde toegevoegd aan disciplines medisch en verpleegkunde, grafiek optie toegevoegd
Nine Hole Peg Tes (NHPT) ergotherapie, fysiotherapie toegevoegd aan discipline fysiotherapie
USER medisch, ergotherapie, verpleegkunde toegevoegd aan discipline ergotherapie
Neck disability Index (NDI) fysiotherapie toegevoegd aan LDF export

Integratie

QIC ontvangt nu een notificatie wanneer in Ysis een advies wordt gepubliceerd, aangepast of ingetrokken.

De koppeling met Nedap ONS is uitgebreid met het OMAHA zorgplan. Wanneer in ONS een OMAHA zorgplan wordt aangemaakt, dan is deze nu in Ysis in te zien.

Medimo ontvangt nu een notificatie als er in Ysis een adres wordt ingevoerd of gewijzigd.

De koppeling met het planningspakket Roosterplatform (voorheen Zorgroosterplatform) is uitgebreid met zorgpaden voor de GRZ. Zie hierboven onder Nieuwe functionaliteit.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de AVG zijn additionele beveiligingsmaatregelen ingebouwd in de koppelvlakken (API’s) met Ysis. Externe systemen die informatie uit Ysis opvragen moeten nu expliciet geautoriseerd worden voor het gegevensdomein waarop de bevraging van toepassing is. Bijvoorbeeld: als een extern systeem uitsluitend is geautoriseerd voor BOPZ gegevens, dan mag dit systeem geen behandelplan, berichten, labuitslagen, etc meer opvragen.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.