Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel te doen is over deze wet. Er is door meerdere organisaties zelfs gepleit voor uitstel. Er is inmiddels een document “Roadmap: de Wet zorg en dwang van nu naar 2021” waarin geprobeerd wordt om te schetsen wat er allemaal nog moet gebeuren en hoe dat er uit zou kunnen zien. Opvallend is dat er op zeer veel vragen nog geen antwoord is. Ook ligt de aanpassingswet  van Juli 2019 nog ter beoordeling bij de Eerste Kamer terwijl op 1 januari de wet van kracht moet zijn. Verder zijn er ook nog veel vragen rondom de aanlevering van gegevens aan de IGJ. Op dit moment lopen consultatierondes rondom dit onderwerp, ook met de softwareleveranciers. Gerimedica participeert hier in. Los van alle onduidelijkheid lijkt het een gegeven dat op 1 januari 2020 de wet wel gewoon ingaat. Wij hebben gekozen voor een pragmatische insteek waarbij we in ieder geval zullen zorgen dat registratie van Onvrijwillige Zorg in Ysis mogelijk zal zijn per 1 januari 2020 alsmede de monitoring van de inzet hiervan. Verdere verfijning en uitbreiding van deze functionaliteit zijn hopelijk mogelijk naarmate meer duidelijk wordt in de loop van 2020 en 2021.

Op onze gebruikersdag op 17 september a.s. zullen wij ook uitgebreid aandacht besteden aan de Wet Zorg en Dwang.