Wet zorg en dwang, een update en een minisymposium!

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Wet zorg en dwang van kracht is. In de eerste 7 weken is al meer dan 900 keer een vorm van Onvrijwillige zorg geregistreerd in Ysis. 

Wij spreken op dit moment veel met onze klanten over wat het omgaan met de Wzd allemaal met zich meebrengt en over de ondersteuning die daarbij past. Die gesprekken leveren ook input voor het maken van voorbeeld werkprocessen / best practices die we vervolgens weer kunnen delen.

Wat opvalt is dat er op verschillende manieren wordt omgegaan met de wet. Sommige organisaties kiezen ervoor zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat de wet voorschrijft, andere kiezen ervoor naar de geest van de wet te handelen en daarmee bepaalde zaken niet te doen. Onderwerpen waarbij dit speelt zijn bijv. het toepassen van het stappenplan bij wilsonbekwame cliënten die zich niet verzetten tegen een bepaalde vorm van zorg (zoals medicatie). Hetzelfde geldt voor het van tevoren beoordelen van elke vorm van onvrijwillige zorg door de Wzd functionaris. Die verschillende interpretaties maken het lastig om in te schatten hoe de ondersteuning in Ysis kan worden geoptimaliseerd. Vanuit het idee “meer bezig met je vak” past het wat ons betreft om vooral te ondersteunen in een pragmatische interpretatie van de wet die professionals niet bij de cliënt vandaan houdt vanwege allerlei administratieve taken.

Het lijkt zo te zijn dat ook de IGJ zich op dat standpunt stelt al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. In het leveranciersoverleg met VWS krijgen we wel deze indruk. Hetzelfde lijkt te gelden voor de aanlevering van gegevens. Sowieso is er op dat gebied nog veel onduidelijk en dit is dan ook onderwerp van gesprek in dit overleg. Wanneer er duidelijke aanleverspecificaties beschikbaar komen zullen wij er uiteraard naar streven deze in de applicatie te ondersteunen. We hopen echter dat we onze tijd meer kunnen besteden aan verbeteringen in Ysis die in de dagelijkse praktijk waardevol zijn dan aan zaken die te maken hebben met registratie en verantwoording.

Ondertussen woeden ook nog allerlei discussies tussen o.a. beroepsverenigingen en de minister en is de Wzd zo ongeveer dagelijks in het nieuws.

2020 is kortom een roerig overgangsjaar en het is maar de vraag of het na dit jaar allemaal heel veel duidelijker is geworden. Hoe dan ook heeft het onderwerp onze volle aandacht en streven we er in ieder geval naar onze klanten zo goed mogelijk te dienen van ondersteuning en advies.

 

Minisymposium 7 mei 2020 – (VOL)

Op donderdag 7 mei organiseren we op ons kantoor in Amsterdam een minisymposium over de Wet zorg en dwang. Dit symposium is bedoeld voor mensen die nauw betrokken zijn bij de Wzd zoals artsen en gedragskundigen, Wzd-functionarissen en projectleiders en gebruik maken van Ysis. Het lijkt ons een mooi moment om bij elkaar te komen om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en op de hoogte gebracht te worden van de laatste stand van zaken. 

Wij hebben Brenda Frederiks (universitair docent gezondheidsrecht VUmc, juridisch adviseur Wzd, lid jurist Centraal Tuchtcollege) bereid gevonden om een bijdrage te leveren middels een presentatie en het begeleiden van een discussietafel. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de ondersteuning in Ysis, best practices, en vooral voor het uitwisselen van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. 

Als u belangstelling heeft hiervoor meldt u dan snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Aanmelden kan via een e-mail aan h.dejong@Gerimedica.nl.

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor dit symposium

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie