Release 2.32

Vanaf 4 oktober 2017 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast. Ook zijn er voorbeeld declaratie processen en inhoudelijke verdieping toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

Het Medisch en Verpleegkundig dossier is uitgebreid met de functie Defecatielijst. Artsen en verpleegkundigen kunnen defecatielijsten aanmaken en bewerken, voor alle andere disciplines zijn de lijsten ter inzage.

Multidisciplinair informatie delen

Meerdere klanten hebben ons gevraagd of het mogelijk kan worden gemaakt om informatie uit de discipline-specifieke (monodisciplinaire) formulieren te kunnen delen met andere disciplines. Dit kan voorkomen dat verschillende behandelaren dezelfde vragen aan clienten moeten stellen. Het zal veelal gaan om informatie die tijdens de intake fase van een client wordt vastgelegd. Vanaf nu is er de mogelijkheid om deze informatie multidisciplinair te delen.
Zorginstellingen kunnen via het klantportaal aangeven welke velden uit de monodisciplinaire formulieren gemarkeerd moeten worden voor multidisciplinair delen. Informatie die door een behandelaar wordt ingevoerd in de gemarkeerde velden kan door andere disciplines ingezien worden in een nieuwe tab ‘Gedeelde informatie‘.
De behandelaar blijft de mogelijkheid houden om middels het bekende slotje aan te geven dat informatie in een gemarkeerd veld niet mag worden gedeeld met andere disciplines, bijvoorbeeld privacy redenen.
Let op: Gerimedica is van mening dat selectief omgegaan dient te worden met deze functionaliteit om te voorkomen dat de behandelaar wordt overvoerd met informatie. Op onze help pagina zullen wij voorbeelden plaatsen van hoe deze functionaliteit kan worden gebruikt. Voor het implementeren hiervan binnen uw organisatie kunt u contact opnemen het uw contactpersoon bij Gerimedica.

Verbeteringen

Het is nu mogelijk om een eerder geselecteerde juridisch status ongedaan te maken door deze op ‘niet vastgesteld’ te zetten.
Het kwam soms voor dat een specialisten brief ten onrechte bij de labuitslagen werd getoond. Deze kan nu door de behandelaar zelf verplaatst worden naar het archief.
De perfomance van Ysis is verbeterd waardoor het op tragere netwerken en oudere browsers goed blijft functioneren.
Het is nu mogelijk om het actuele multidisciplinaire behandelplan op te nemen in een brief en deze bijvoorbeeld direct via zorgmail te versturen.
In een vorige release is het mogelijk gemaakt om bij het aanmaken van een nieuwe brief deze direct te versturen via zorgmail. Het is nu ook mogelijk deze eerst op te slaan in het archief en op een later moment vanuit het archief te versturen.
Als de DBC GRZ module is uitgezet in het dossier, dan worden de geregistreerde gegevens in het kader van het GRZ traject niet meer getoond in het multidisciplinair behandelplan.
De Eerstelijnsverblijf (ELV) rapportage in het dossier is uitgebreid met de velden Locatie, Afdeling, Herkomst, Bestemming en Hoofdbehandelaar.
Wanneer via het ADMIN menu behandeltijd in het kader van ELV wordt geregistreerd, dan verschijnt het invoerscherm nu boven de eerder geregistreerde tijd, in plaats van eronder.
Bij het definiëren van tijdregistratie regels is een vinkje ‘Geen popup tonen na verslaglegging’ toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven dat er niet na iedere verslaglegging automatisch een popup moet verschijnen voor de tijdregistratie regel, maar dat de gebruiker wel via het gebruikersmenu rechtsboven tijd kan registreren op de tijdregistratie regel.

Eerstelijns paramedische zorg

Tweede zorgvraag

Onder tweede zorgvraag verstaan we de situatie dat een eerstelijns cliënt voor een bepaalde zorgvraag in behandeling is (bijvoorbeeld fysiotherapie voor een knieblessure) en tijdens deze behandeling voor dezelfde discipline een tweede zorgvraag ontstaat waarvoor een tweede parallelle behandeling wordt gestart (bijvoorbeeld rugklachten).
Alle geregistreerde verrichtingen worden vanaf nu altijd gekoppeld aan een zorgvraag. Bij het starten van een behandelrelatie met de betreffende paramedische discipline wordt automatisch in het dossier een eerste zorgvraag gedefinieerd voor de betreffende discipline. Het staat de behandelaar vrij om daarna een tweede, derde, etc, zorgvraag te definiëren. Voor alle bestaande eerstelijns cliënten is door ons een eerste zorgvraag aangemaakt in het dossier en zijn alle reeds ingevoerde verrichtingen gekoppeld aan deze eerste zorgvraag. De naam van deze zorgvraag kan door de behandelaar worden aangepast.
Ook alle formulieren (aanmelding, anamnese, onderzoek, etc.) worden vanaf deze release gekoppeld aan de zorgvraag. U kunt nu voor iedere tweede, derde, etc, zorgvraag een nieuwe set formulieren aanmaken, met behoud van de reeds bestaande formulieren.
Het is belangrijk dat alle eerstelijns behandelaren van deze functionaliteit op de hoogte zijn zodat zij vanaf 28 september weten hoe zij een zorgvraag kunnen aanmaken voor nieuwe cliënten. Op de help pagina is dit toegelicht.
Voor cliënten die eerstelijnszorg gaan krijgen aansluitend op een verblijf in de zorginstelling (bijvoorbeeld voor nabehandeling na een GRZ traject) zullen de reeds ingevoerde formulieren automatisch gekoppeld worden aan de eerste zorgvraag. Daarna kan eventueel een tweede zorgvraag worden gedefinieerd.
Bij het declareren van eerstelijnszorg maakt Ysis Financial nu ook gebruik van de zorgvraag. Declaratiegegevens worden opgehaald uit het aanmelding formulier van de zorgvraag behorende bij de te declareren verrichting (voorheen gebeurde dit op basis van aanmeldingsdatum).

DBC GRZ

Het is nu mogelijk om zelf het boekjaar en de boekperiode te kiezen voor een aan te maken declaratie.

Generalistische Basis GGZ

De declaratiemodule voor de Basis GGZ is uitgebreid met de mogelijkheid om de afgeronde en gedeclareerde Basis GGZ behandeltrajecten aan te leveren aan DIS. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PVM module die is geïntegreerd in Ysis.
Het crediteren van eerder gedeclareerde behandeltrajecten wordt nu ondersteund.
De volgorde in de lijst van aangemaakte declaraties is omgedraaid. De meest recente declaratie staat nu bovenaan. Dit is consistent met de andere declaratiemodules (GRZ en ELV).
Het is nu mogelijk om zelf het boekjaar en de boekperiode te kiezen voor een aan te maken declaratie.

Declareren Eerstelijnsverblijf (ELV)

Het is nu mogelijk om zelf het boekjaar en de boekperiode te kiezen voor een aan te maken declaratie.

Ysis Financial

Het Excel bestand dat wordt gegenereerd bij declareren aan cliënten is uitgebreid met kolom Code Soort Indicatie (CSI).
Het is nu mogelijk om zelf het boekjaar en de boekperiode te kiezen voor een aan te maken declaratie.

Meetinstrumenten

BRMO/MRSA medisch en verpleegkunde nieuw MI
Mini Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) fysiotherapie nieuw MI
Diabetes screening medisch en verpleegkunde discipline VK toegevoegd
Diabetes Voetscreening medisch en verpleegkunde discipline VK toegevoegd

Voor de onderstaande meetinstrumenten is de mogelijkheid toegevoegd om de eindscore van het meetinstrument in een grafiek uit te zetten:

 • BMI Ouderen
 • Boston Benoem Test
 • Bradenschaal
 • Brunnstrom Fugl-Meyer assesment
 • Caregiver Strain index (CSI)
 • Clinical Copd questionaire
 • Constant Murley Scale
 • DEMMI
 • Elderly Mobility Scale
 • Energiebehoefte volgens aantal kcal/kg
 • Energiebehoefte volgens H & B
 • Freezing of gait questionaire
 • Geriatric Depression Scale 8
 • Gestandaardiseerde MMSE
 • Groningen Frailty Indicator
 • Harris Hip Score
 • MRC dyspneu
 • Short falls efficacy scale
 • Shoulder pain and disability index (SPADI)
 • Timed chair stand test
 • Trunk control test
 • Walking impairment questionnaire (WIQ)

Integratie

In een vorige release hebben wij de advies functionaliteit toegevoegd aan Ysis. Deze functionaliteit is nu ook toegevoegd aan de integratie module. Koppelpartners kunnen hiermee de gepubliceerde adviezen opvragen uit Ysis en verwerken. Neemt u hiervoor contact op met uw leverancier.
Voor berichten die vanuit Nedap ONS in Ysis worden ontvangen wordt nu ook de auteur van het bericht getoond in Ysis.
Er is een verbetering in de Medimo koppeling doorgevoerd waardoor bij fouten in de koppeling een automatisch herstelpoging wordt gedaan.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.