Wet zorg en dwang; de stand van zaken

Vanaf januari zal het mogelijk zijn om in Ysis Onvrijwillige zorg te registreren in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarbij zal de gebruiker ondersteund worden bij het doorlopen van het stappenplan. Via de module “Ysis Inzicht” kan gemonitord worden welke vormen van Onvrijwillige zorg worden ingezet, in welke fase van het stappenplan deze zich bevinden e.d.

Omdat 2020 tot overgangsjaar is benoemd voor de implementatie van deze wet zal het in ieder geval in 2020 nog mogelijk blijven op de “oude” manier Vrijheidsbeperkende Maatregelen (Vbm’s) te registreren. Hiermee is het mogelijk om gefaseerd over te gaan.

De registratie van Onvrijwillige zorg is gebaseerd op de huidige stand van zaken voor wat betreft de Wet zorg en dwang en bijbehorende regelingen. 

Toch is het opvallend hoeveel onduidelijkheid er nog bestaat, iets meer dan twee maanden voor de wet ingaat.

Een van die onduidelijkheden is bijvoorbeeld hoeveel vormen van Onvrijwillige zorg eigenlijk geregistreerd moeten worden. Hoewel de Wzd spreekt van 9 categorieën wordt een aantal hiervan in de ministeriële regeling (die overigens nog niet bekrachtigd is) onderverdeeld in subcategorieën. Daardoor ontstaan er geen 9 maar 19 vormen van Onvrijwillige zorg. Het moge duidelijk zijn dat dit nogal belangrijk is voor het bouwen van de software.

Een ander heikel punt is de aanlevering aan de IGJ. Ook hier is nog niet duidelijk hoe en wat precies moet worden aangeleverd. Een voorbeeld: als een cliënt gedurende 30 dagen tweemaal daags gemaskeerde medicatie krijgt, is er dan één keer Ovz ingezet, 30 keer (30 dagen lang) of 60 keer (dertig dagen keer twee)? Wat ons betreft ligt een torenhoge administratieve last op de loer en we dringen dan ook samen met onze collega-softwareleveranciers aan op een pragmatische invulling van de wet op dit punt.

Het moge duidelijk zijn dat dit cruciale vragen zijn die eigenlijk volledige helderheid vragen alvorens we onze software kunnen gaan aanpassen. Toch hebben we ervoor gekozen daar niet op te wachten en gewoon te starten met de aanpassingen aan Ysis. Dat er in de loop van 2020 en misschien tot ver daarna nog aanpassingen nodig zijn lijkt onvermijdelijk.

Uiteraard loopt niet alleen Gerimedica tegen deze zaken aan. Daarom is er ook een leveranciersoverleg waarbij softwareleveranciers in gezamenlijkheid in gesprek zijn met o.a. VWS en de IGJ. Hoewel dit een constructief overleg is, had dit naar onze mening veel eerder moeten plaatsvinden.

Vanwege het gebrek aan duidelijkheid hebben we ervoor gekozen nog geen aanpassingen te doen aan de integratie met de zorgdossiers van onze partners. Hiervoor zal eerst duidelijker moeten zijn welke gegevens op welke manier uitgewisseld moeten worden en hoe we hier de gebruikers van Ysis en de zorgdossiers mee kunnen ondersteunen. We hopen dat we hier in de loop van 2020 mee aan de slag kunnen.

De implementatie van de Wet zorg en dwang is een complexe zaak. Als team Gerimedica willen we onze applicatie Ysis en onze vakkennis graag inzetten om hierbij te helpen!

Wij zullen u op de hoogte houden via onze nieuwsbrieven en deze website.