Controle over de bedrijfsvoering

Door de manier waarop de dossiervoering in Ysis is ingericht wordt de behandelaar optimaal ondersteund bij het registreren van de gegevens die aan de basis liggen van de declaratie. Hierdoor is een volledige en correcte financiële afhandeling van de verleende behandeling gegarandeerd.
In Ysis is het registreren van declarabele prestaties en verrichtingen op een slimme manier geïntegreerd in het werkproces van de behandelaar. De gebruiker wordt hieraan actief herinnerd wanneer het actueel is. Door gebruik te maken van de Ysis-smartphone app kunnen ook ongeplande zorgactiviteiten eenvoudig worden geregistreerd. Hierdoor wordt de registratietrouw vergroot, de administratieve last tot een minimum beperkt en kan meer tijd aan de behandeling worden besteed.

Financiële modules in Ysis

Ysis beschikt over verschillende financiële modules die de geregistreerde prestaties en verrichtingen omzet in declarabele producten. Deze kunnen periodiek gefactureerd worden en via een automatische koppeling met Vecozo direct bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Vanaf juni 2016 beschikt Ysis over een financiële koppeling die het mogelijk zal maken om de financiële gegevens uit Ysis direct beschikbaar te maken in de financiële administratie.
Ysis beschikt op dit moment over financiële modules voor de eerstelijns paramedische zorg, de geriatrische revalidatiezorg (DBC GRZ) en de generalistische basis GGZ (DBC GGZ).
Voor behandeling die valt binnen de DOT systematiek beschikt Ysis over alle functionaliteit voor het Registreren, Samenvatten, Afleiden en Declareren (het RSAD model) van de behandeling.

Wat is DOT?
DOT staat voor ‘DBC’s op weg naar transparantie’. DOT is het traject om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen, dat op 1 januari 2012 in werking is getreden. De declarabele prestaties worden uitgedrukt in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Doel is vereenvoudiging van het DBC-systeem. Transparantie en medische herkenbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit project wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit, zie ook www.nza.nl.

Rapportage van financiële gegevens

Vanuit Ysis kunnen financiële gegevens direct in Microsoft Excel formaat worden geëxporteerd. Daarnaast biedt Ysis standaard de mogelijkheid om alle DBC GRZ gegevens aan te leveren aan Business Intelligence (BI) tools.